Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 21.11.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Zgodnie z art. 97 par.1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej z urzędu zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Więcej »

Opublikowano 07.11.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu należy podzielić w całości. Zgodnie z art. 15 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 393, dalej ustawa) organ gminy wydaje na wniosek strony z urzędu decyzję w przedmiocie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub tymczasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Więcej »

Opublikowano 17.10.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Rozstrzygnięcie WSA w Gorzowie Wielkopolskim zawarte w komentowanym wyroku należy w pełni zaaprobować. Art. 40 ust. 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. Zm. – dalej „ustawa”) przewiduje delegację ustawową dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do ustalania dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Więcej »

Opublikowano 03.10.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Z aprobatą przyjąć należy wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Opolu z 3 lipca 2012 roku, w którym orzeczono jednoznacznie, iż doręczenie (lub ogłoszenie) jest immanentnym warunkiem bytu prawnego decyzji administracyjnej, który rozpoczyna się dopiero z momentem uzewnętrznienia woli organu poprzez doręczenie lub ogłoszenie decyzji.

Więcej »

Opublikowano 02.10.2012 | Komentarzy: 0

Wywiad Gazeta Prawna

Zarzut potrącenia to czynność procesowa służąca obronie dłużnika

Rozmowa z Dominiką Janiszewską-Kajką, aplikantem radcowskim z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski

Więcej »

Opublikowano 13.06.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Z aprobatą przyjąć należy wyrok wydany przez WSA w Poznaniu, zgodnie z którym niedopuszczalne jest, aby organ wydający decyzję stwierdził zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie przedstawiając żadnej argumentacji, z której by wynikało, na jakiej podstawie powyższą przesłankę ustalił

Więcej »

Opublikowano 23.05.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zakwestionował nieprawidłowo przeprowadzone postepowanie wyjaśniające przez organy obu instancji. Stało się to podstawą do uwzględnienia skargi wniesionej przez stronę. Rozstrzygnięcie WSA w Opolu zawarte w komentowanym wyroku należy w pełni zaaprobować.

Więcej »

Opublikowano 09.05.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd zaskarżonej decyzji.

Więcej »

Opublikowano 04.04.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przesądził, iż organ odwoławczy, uchylając zaskarżoną decyzję i orzekając co do istoty sprawy, naruszył art. 139 k.p.a., umożliwiający organowi odwoławczemu odejście od zasady zakazu reformationis in peius, czyli orzekania na niekorzyść odwołującej się strony.

Więcej »

Opublikowano 07.03.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podzielił prezentowany dotychczas w orzecznictwie pogląd, iż w toku postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, organ administracji jest zobowiązany do wnikliwego wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz stosowania wszelkich możliwych środków dowodowych celem ustalenia zaistnienia przesłanek do przywrócenia terminu.

Więcej »

Opublikowano 22.02.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesądził, iż organ odwoławczy, uchylając zaskarżoną decyzję i orzekając co do istoty sprawy, nie może rozstrzygać w oparciu o inny przepis prawa materialnego niż wcześniej organ pierwszej instancji w uchylonej decyzji. W przeciwnym razie uległby zmianie przedmiot postępowania administracyjnego  i decyzja tak wydana naruszyłaby zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Więcej »

Opublikowano 01.02.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 27 lipca 2011 r. wyrok, w którym orzekł, że w razie niespełnienia przez wniosek o udostępnienie informacji publicznej kryteriów szczegółowości i dokładności, pozwalających na ustalenie zakresu wniosku i rzeczywistej woli wnioskodawcy, organ obowiązany jest do wezwania strony do jego uszczegółowienia

Więcej »

Opublikowano 11.01.2012 | Komentarzy: 0

Odrzucenie drugiego odwołania

Nie każde odwołanie od czynności zamawiającego, nawet poprawne formalnie, zostanie merytorycznie rozstrzygnięte przez Krajową Izbę Odwoławczą. W jakich przypadkach nastąpi taka sytuacja?

Więcej »