Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 11.01.2012 | Komentarzy: 0

Odrzucenie drugiego odwołania

Odrzucenie drugiego odwołania 

Nie każde odwołanie od czynności zamawiającego, nawet poprawne formalnie, zostanie merytorycznie rozstrzygnięte przez Krajową Izbę Odwoławczą. W jakich przypadkach nastąpi taka sytuacja? 

Katalog przesłanek odrzucenia odwołania wskazanych w art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ma charakter zamknięty, a zajście którejkolwiek z tych przesłanek obliguje arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej, dalej: KIO, do odrzucenia odwołania. Nie ulega również wątpliwości, iż KIO powinna badać z urzędu, czy zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania z ww. powodów. 

Posiedzenie wstępne 

Wnoszone odwołania KIO rozpatruje, co do zasady, na jawnej rozprawie. Jednak w przypadku gdy uzasadnione jest rozważenie istnienia przesłanek do odrzucenia odwołania, czynność ta może zostać poprzedzona posiedzeniem niejawnym, czyli tzw. posiedzeniem wstępnym. 

Zgodnie z art. 189 ust. 3 pzp w posiedzeniu niejawnym nie mogą brać udziału inne osoby niż członkowie składu orzekającego oraz protokolant. Jednak w przypadku gdy KIO uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych. 

[...] 

Wojciech Ługowski
Prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp.k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!