Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 07.03.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podzielił prezentowany dotychczas w orzecznictwie pogląd, iż w toku postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, organ administracji jest zobowiązany do wnikliwego wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz stosowania wszelkich możliwych środków dowodowych celem ustalenia zaistnienia przesłanek do przywrócenia terminu.

Z orzeczenia tego wynika zatem wniosek, iż jakkolwiek to strona jest zobowiązana do uprawdopodobnienia, iż uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych, to jednak obowiązek ten nie oznacza, iż organ administracji dokonuje jedynie oceny przedstawionych przez stronę dokumentów i informacji, nie zmierzając do wyjaśnienia oczywistych wątpliwości, jakie nasuwa ich analiza. Stanowisko WSA w Opolu jest przejawem respektowania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz zasady informowania stron o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ich prawa i obowiązki, które to zasady postępowania administracyjnego często postrzegane są jako martwe normy prawne.

Anna Oleksiewicz

Adwokat z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!