Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 07.11.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu należy podzielić w całości. Zgodnie z art. 15 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 393, dalej ustawa) organ gminy wydaje na wniosek strony z urzędu decyzję w przedmiocie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub tymczasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku zgodnie z dyspozycją art. 29 ust.2 w związku z ust. 1 ustawy jest właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Zdaniem WSA w Poznaniu okoliczność, iż wobec strony postępowania o wymeldowanie orzeczono eksmisję z lokalu mieszkalnego i uzyskano tytuł wykonawczy wobec faktycznego niezamieszkiwania w tym lokalu w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, jest równoznaczna z ustaniem pobytu w tym lokalu.

Dominika Janiszewska-Kajka

Aplikant radcowski z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!