Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 04.04.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przesądził, iż organ odwoławczy, uchylając zaskarżoną decyzję i orzekając co do istoty sprawy, naruszył art. 139 k.p.a., umożliwiający organowi odwoławczemu odejście od zasady zakazu reformationis in peius, czyli orzekania na niekorzyść odwołującej się strony. Sąd bowiem wskazał, iż zwykłe naruszenie prawa zaskarżoną decyzją nie uprawnia organu odwoławczego do wydania decyzji na niekorzyść odwołującego. Zatem jeżeli uchybienie organu pierwszej instancji nie osiągnęło poziomu rażącego naruszenia prawa, organ odwoławczy powinien utrzymać w mocy wadliwą decyzję, która jest korzystniejsza dla odwołującej się strony. Powyższe rozstrzygnięcie sądu należy uznać za zasadne. Podzielam bowiem stanowisko sądu, iż ani błąd w ustaleniach faktycznych, ani odmienne ustalenia faktyczne lub inna ocena ustaleń faktycznych nie mogą stanowić „rażącego naruszenia prawa” w rozumieniu art. 139 k.p.a. Zatem nie mogą one uzasadniać wydania przez organ odwoławczy orzeczenia na niekorzyść odwołującej się strony. Niedopuszczalne jest bowiem, aby zwykłe naruszenie prawa poprzez wydanie wadliwej decyzji legalizowało orzekanie na niekorzyść strony.

Julia Hejduk

Aplikant radcowski z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!