Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 03.10.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Z aprobatą przyjąć należy wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Opolu z 3 lipca 2012 roku, w którym orzeczono jednoznacznie, iż doręczenie (lub ogłoszenie) jest immanentnym warunkiem bytu prawnego decyzji administracyjnej, który rozpoczyna się dopiero z momentem uzewnętrznienia woli organu poprzez doręczenie lub ogłoszenie decyzji. Wtedy też następuje związanie organu własną decyzją. Wobec powyższego, uznać należy, iż decyzje niedoręczone to de facto decyzje nieistniejące, które nie korzystają z przymiotu domniemania prawidłowości i nie wchodzą do obrotu prawnego. Nie ma w tym zakresie znaczenia prawnego okoliczność, że strona uzyskała informację o treści decyzji, jeżeli nie nastąpiło to drogą oficjalnego doręczenia. Niezachowanie tych warunków powoduje także, że strona nie nabywa prawa do wniesienia odwołania od takiej nieistniejącej decyzji. Brak skutecznego doręczenia decyzji wyklucza zatem dokonywanie przez organ jakichkolwiek ustaleń w kwestii zachowania przez skarżących terminu do wniesienia odwołania. Skoro decyzji nie doręczono, nie ma podstaw do przyjęcia, iż doszło do uchybienia terminu do wniesienia odwołania, bowiem termin ten nie mógł upłynąć.

Karolina Frańczak

Aplikant adwokacki z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!