Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 13.06.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Z aprobatą przyjąć należy wyrok wydany przez WSA w Poznaniu, zgodnie z którym niedopuszczalne jest, aby organ wydający decyzję stwierdził zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie przedstawiając żadnej argumentacji, z której by wynikało, na jakiej podstawie powyższą przesłankę ustalił. Sąd zasadnie podkreślił również wagę przepisów nakazujących organom administracyjnym zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego oraz ocenę faktu udowodnienia poszczególnych okoliczności na podstawie tego materiału. Organ odwoławczy rozpoznaje bowiem sprawę ponownie merytorycznie w jej całokształcie, co oznacza, że ma on obowiązek rozpoznać wszystkie podane w odwołaniu żądania, wnioski i zarzuty stron oraz ustosunkować się do nich w uzasadnieniu swojej decyzji.

Sąd stwierdził ponadto, iż uzasadnienie decyzji administracyjnej stanowi jeden z warunków sine qua non skutecznej jej kontroli, zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i postępowaniu przed sądem. W jego treści swój wyraz powinien znaleźć obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ w toku załatwiania sprawy. Strony mają bowiem prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanej decyzji, a co za tym idzie, obrony swoich słusznych interesów oraz prowadzenia polemiki z organem.

Karolina Frańczak

Aplikant adwokacki z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!