Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 22.02.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesądził, iż organ odwoławczy, uchylając zaskarżoną decyzję i orzekając co do istoty sprawy, nie może rozstrzygać w oparciu o inny przepis prawa materialnego niż wcześniej organ pierwszej instancji w uchylonej decyzji. W przeciwnym razie uległby zmianie przedmiot postępowania administracyjnego  i decyzja tak wydana naruszyłaby zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Powyższe rozstrzygnięcie sądu należy uznać za zasadne. Zgodnie z przepisami prawa warunkiem koniecznym decyzji organu odwoławczego o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia jest m.in. uprzednie stwierdzenie, iż organ pierwszej instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części, co uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy przez organ odwoławczy zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Niedopuszczalne jest bowiem, aby organ drugiej instancji orzekał o tym, co w ogóle nie było przedmiotem rozważań organu pierwszej instancji. Taki stan rzeczy stanowiłby zaprzeczenie uprawnienia stron do zaskarżenia decyzji w celu skontrolowania jej prawidłowości przez organ wyższej instancji.

Karolina Frańczak

Aplikant adwokacki z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!