Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 23.05.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zakwestionował nieprawidłowo przeprowadzone postepowanie wyjaśniające przez organy obu instancji. Stało się to podstawą do uwzględnienia skargi wniesionej przez stronę. Rozstrzygnięcie WSA w Opolu zawarte w komentowanym wyroku należy w pełni zaaprobować. Organy obu instancji oparły swoje rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania na tym samym operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. W odwołaniu od decyzji organu I instancji strona podniosła jednak, iż sporządzony operat nie uwzględnia wszystkich nasadzeń na nieruchomości, przez co jej wartość została zaniżona. Mimo to organ II instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w tym zakresie i utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji. Zgodnie natomiast z art. 7 i 77 par. k.p.a., w postępowaniu administracyjnym obowiązek podejmowania wszelkich kroków zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego spoczywa na organach administracji publicznej. Zdaniem WSA w Opolu organy obu instancji nie wyjaśniły jednak dokładnie stanu faktycznego sprawy, tj. ilości i rodzaju nasadzeń znajdujących się na nieruchomości. Kwestia ta mogła mieć natomiast wpływ na wysokość odszkodowania przyznanego stronie. Nieprawidłowość w przeprowadzonych przez organy postępowaniach uzasadniały zatem uwzględnienie skargi, a tym samym uchylenie decyzji organów obu instancji.

Kinga Cekiera

Radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!