Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 21.11.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Zgodnie z art. 97 par.1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej z urzędu zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Na podstawie art. 59 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) właściwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie po przeprowadzeniu kontroli i w oparciu o określone ustawą dokumenty, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. W niniejszej sprawie inwestor posiadał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która z chwilą wznowienia postępowania w sprawie nie utraciła waloru ostateczności i nadal korzystała z domniemania prawidłowości i legalności. Słusznie zatem wrocławski WSA zwrócił uwagę, że postępowanie nadzwyczajne w trybie art. 149 k.p.a. nie jest zagadnieniem wstępnym, stanowiącym przesłankę zawieszenia postępowania, gdyż nawet nie znając jego wyniku organ może prowadzić postępowanie i je zakończyć. WSA swoim orzeczeniem raz jeszcze podkreślił – omawianą już wielokrotnie w orzecznictwie sądów administracyjnych – zasadę trwałości decyzji administracyjnych, wyrażoną w art. 16 k.p.a.

Paulina Żabińska

Adwokat z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!